ติดตามค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ

ในการทำธุรกิจนั้นสิ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการมีความกังวลใจอย่างมากก็คือ ค่าใช้จ่ายที่หมดไปกับการทำธุรกิจ และจะป้องกันและแก้ปัญหาอย่างไรให้ค่าใช้จ่ายนั้นลดลงและควบคุมได้ ถ้าเราได้กำไรมากแต่ก็ยังต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น กำไรที่เหลือจากการทำธุรกิจอาจเหลือน้อยลงได้ แต่ถ้าเรารู้ที่มาที่ไปว่าค่าใช้จ่ายเหล่านั้นเราใช้ไปในส่วนใดบ้าง เราสามารถวางแผนและจำกัดงบประมาณได้อย่างละเอียด

ติดตามค่าใช้จ่าย

การที่เรามีตัวช่วยที่ทำให้เราสามารถจัดการกับระบบการเงิน การใช้จ่ายต่างๆได้อย่างมืออาชีพ ธุรกิจของเราก็จะดำเนินไปอย่างราบรื่น หากเราได้ดำเนินการจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องแล้ว เราก็ควรทำบัญชีนิติบุคคลอีกด้วย เพื่ดจะได้แยกบัญชีส่วนตัวและของบริษัทได้อย่างถูกต้อง เพื่อจะได้ทราบที่มาที่ไปของรายได้และรายจ่ายของบริษัทที่ชัดเจนและตรวจสอบได้

การติดตามค่าใช้จ่าย

ติดตามค่าใช้จ่าย

ในการติดตามค่าใช้จ่ายธุรกิจของเรา เราก็ควรเริ่มที่จะมีการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลทางบัญชี บิล ใบเสร็จ ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อตรวจสอบกำไร ยอดขาย ต้นทุน และควรที่จะบริหารจัดการกระแสเงินสด จะเข้ามาจากไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ประมาณการรายจ่ายเท่าไหร่ และเมื่อไหร่บ้าง มีเงินสดเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายหรือไม่ ถ้าไม่พอเตรียมแผนสำรองไว้อย่างไร เพราะหากผิดพลาดหรือล่าช้าเพียงไม่กี่วัน อาจกระทบกับสภาพคล่องของธุรกิจ หรือความเชื่อมั่นของคู่ค้าได้ ดังนั้นประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้า–ออก ต้องแม่นยำเพื่อสามารถวางแผนบริหารจัดการเงินได้อย่างเป็นระบบ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ควรกำหนดผู้ทำหน้าที่ติดตามรายการรับ-จ่ายเงิน บันทึกข้อมูลทางบัญชีเพื่อจัดทำประมาณการกระแสเงินสด และจัดการเงินทุนหมุนเวียนให้ได้ตัวเลขที่ถูกต้อง ซึ่งก็คือ งบการเงิน  งบการเงินไม่เพียงแต่ใช้ประโยชน์เพื่อนำส่งสรรพากรเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นงบแสดงสถานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ถ้าผู้ทำธุรกิจทำตัวเลขถูกต้อง จะสามารถนำมาใช้บริหารจัดการ หรือช่วยตัดสินใจในธุรกิจได้ และที่สำคัญหากเราจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม และต้องการที่จะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เราก็สามารถส่งงบการเงินที่ถูกต้องประกอบการขอสินเชื่อได้ และมีแนวโน้มอย่างสูงที่เราจะได้รับพิจารณาในการได้รับสินเชื่อนั้น  จะเห็นได้ว่าข้อดีของการทำบัญชี และการจัดสรรงบประมาณการเงินนั้นทำให้ธุรกิจของเรามีความมั่นคงในด้านการเงินมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยในเรื่องการติดตามค่าใช้จ่ายที่สามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น ทำให้การจัดการด้านการเงินของธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากแม้ว่าจะเกิดปัญหาใดๆที่เกี่ยวกับการเงิน ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีไม่กระทบต่อธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลทางบัญชี

Author

Write A Comment