คำแนะนำดี ๆ จากแอสไพร์

มาตรการความช่วยเหลือ

และการสนับสนุนจากภาครัฐ

เพราะเราเข้าใจว่าทุกคนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้
ภาครัฐจึงได้ให้การสนับสนุนแก่ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้เราผ่านพ้นช่วงนี้ไปด้วยกัน โดยมาตรการประกอบด้วยมาตรการเพิ่มสภาพคล่องสำหรับผู้ประกอบการ
และมาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย

ลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

คืออะไร?
คือมาตรการที่ลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากอัตราร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 1.5 สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

ใครจะได้รับประโยชน์บ้าง?
ผู้ประกอบการทุกรายที่มีเงินได้พึงประเมินที่กฎหมายกำหนดให้ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายเมื่อได้รับเงิน เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างทำของ จะได้รับสิทธิประโยชน์นี้ในทันที โดยผู้จ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการต้องหักเงินและนำส่งในอัตราร้อยละ 1.5 เท่านั้น

ต้องลงทะเบียนอะไรหรือเปล่า? ไม่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนใด ๆ ผู้ประกอบการทุกรายจะได้รับสิทธินี้ในทันที

หักค่าใช้จ่ายจากดอกเบี้ย Soft Loan ได้ 1.5 เท่า

คืออะไร?
คือมาตรการสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) จากธนาคารพาณิชย์และเข้าร่วมโครงการ SMEs บัญชีเดียว สามารถหักรายจ่ายค่าดอกเบี้ยได้ในอัตรา 1.5 เท่าเมื่อคำนวณภาษีเงินได้ที่ต้องชำระ

ใครจะได้รับประโยชน์บ้าง?
ต้องได้รับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) จากธนาคารพาณิชย์ และเข้าร่วมโครงการ SMEs บัญชีเดียว

ต้องลงทะเบียนอะไรหรือเปล่า? ไม่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนใด ๆ ผู้ประกอบการทุกรายจะได้รับสิทธินี้ในทันที

หักค่าใช้จ่ายจากค่าจ้างระหว่างเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ 3 เท่า

คืออะไร?
คือมาตรการสำหรับผู้ประกอบการ SMEs สามารถนำค่าจ้างที่ได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างของเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 ให้แก่ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมและได้รับค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาท

ใครจะได้รับประโยชน์บ้าง?
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนและมีการจำนวนลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนไม่น้อยกว่าจำนวนลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน ณ วันสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2562

ต้องลงทะเบียนอะไรหรือเปล่า? ไม่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนใด ๆ ผู้ประกอบการทุกรายจะได้รับสิทธินี้ในทันที

คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกภายใน 15 วัน

คืออะไร?
คือมาตรการสำหรับผู้ประกอบการส่งออก โดยสรรพากรจะปรับลดระยะเวลาในการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับของส่งออก โดยจะได้รับคืนภายใน 15 วันสำหรับการยื่นทางอินเทอร์เน็ต และ 45 วันสำหรับการยื่นแบบผ่านทางสาขา

ใครจะได้รับประโยชน์บ้าง?
ผู้ประกอบการส่งออกที่มีการส่งออกและขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยการยื่นแบบ ภ.พ. 30

ต้องลงทะเบียนอะไรหรือเปล่า? ไม่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนใด ๆ ผู้ประกอบการทุกรายจะได้รับสิทธินี้ในทันที

ลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง

คืออะไร?
คือมาตรการลดอัตราการหักเงินสมทบของลูกจ้างจากร้อยละ 7.5 เหลือร้อยละ 1 และของนายจ้างจากอัตราร้อยละ 7.5 เหลือเพียงร้อยละ 4 เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนมากขึ้น

ใครจะได้รับประโยชน์บ้าง?
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนและมีการจำนวนลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน

ต้องลงทะเบียนอะไรหรือเปล่า? ไม่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนใด ๆ ผู้ประกอบการทุกรายจะได้รับสิทธินี้ในทันที

บรรเทาภาระค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าตอบแทนในการให้บริการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

คืออะไร?
คือมาตรการลด ชะลอ หรือเลื่อนการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าตอบแทนในการให้บริการ สำหรับค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายให้แก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

ใครจะได้รับประโยชน์บ้าง?
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีคู่สัญญาเป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

ต้องลงทะเบียนอะไรหรือเปล่า? ติดต่อหน่วยงานคู่สัญญาเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

เลื่อนเวลาการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล

คืออะไร?
คือมาตรการเลื่อนเวลาการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยเลื่อนการยื่นรายการชำระภาษีออกไปเป็นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ใครจะได้รับประโยชน์บ้าง?
ผู้ประกอบการ SMEs ทุกราย

ต้องลงทะเบียนอะไรหรือเปล่า? ไม่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนใด ๆ ผู้ประกอบการทุกรายจะได้รับสิทธินี้ในทันที

เพิ่มเติมข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันที่ 16 เมษายน 2563
แหล่งที่มาของข้อมูล: เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง

Author

Write A Comment